برای دریافت فایل pdf ،روی تمرین مورد نظر کلیک کنید:

تمرین شماره 1  (جبر ماتریسی)

تمرین شماره 2  ( توابع برداری )

تمرین شماره 3  ( بردارها در فضا و هندسه تحلیلی)

تمرین شماره 4 - قسمت الف ( حد توابع چند متغیره و مشتقات جزئی )

تمرین شماره 4 - قسمت ب ( مشتق جهتی ، نقاط بحرانی ، انتگرال دوگانه )